Mihaela Miova

ЖЕНИТЕ И НИВНАТА ЛИДЕРСКА ФУНКЦИЈА

Една од најкористените дефиниции за лидер(ка) е човек кој предводи група на луѓе или организација. Но, што всушност ние подразбираме под лидерство? Дали е тоа...